تعیین ساختار سرعتی پوسته و مکان یابی دوباره کانون زمین لرزه های محلی در منطقه تهران

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

 با تلفیق داده های زلزله های ثبت شده توسط شبکه های محلی کوتاه برد وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زلزله های بزرگتر از 3 منطقه تهران دوباره مکان یابی شد. سپس با استفاده از داده های فاز زیرمجموعه ای از زمین لرزه های مکان یابی شده که دارای گاف آزیموتی کمتر از 180 درجه هستند و با استفاده از مدل سازی وارون یک مدل یک بعدی سرعت لرزه ای برای منطقه ی تهران محاسبه شد

کلید واژه ها: تهران