تعیین گسترش کانی سازی اورانیوم با استفاده از همبستگی چاه ها در منطقه اکتشافی خشومی

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

به منظور اخذ یک ایده کلی از نحوه گسترش و توزیع کانی سازی اورانیوم دریک مقطع انتخابی، یکی از بهترین راههای سریع موجود، همبستگی(Correlation) نگارهای گامای طبیعی چاههای واقع درآن مقطع می باشد . بدین منظور نگارهای گامای دیجیتال چهارحلقه چاه واقع بریک پروفیل، درمنطقه اکتشافی خشومی واقع درایران مرکزی مورد پردازش و تجزیه و تحلیل قرارگرفت . در این راستا به منظوردریافت بهترین و گویا ترین تصویر از مقطع مزبور روشهای مختلف پردازش مورد آزمون قرارگرفت . با توجه به نحوه توزیع ماده معدنی و کانی سازی اورانیوم که در این منطقه عمدًتا بصورت عدسی وار می باشد پردازش برمبنای Inverse distance to a power بردیگر روشهای موجود دراین مورد مناسب تر تشخیص داده شد و با شواهد زمین شناسی منطقه انطباق بیشتری نشان داد.

کلید واژه ها: یزد