کاربرد مطالعات ژئوفیزیک در شناخت و بررسـی پدیده کارست در ساختگاه سـدها و تونـل هـای بلند انتقال آب در ایران

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

ایران از دیدگاه کارست از جمله کشورهایی است که بخشی از نیازهای آبی خویش را از چشمه های کارستی تأمین میکند . این چشمه ها معمولاً از سازندهای آهکی که تحت تأثیر پدیده کارست قرار گرفته اند سرچشمه میگیرند . منطقه زاگرس واقع در جنوب باختر ایران یکی از مناطق پرآب کشور می باشد که بویژه در بخش شمال باختری آن چشمه های بسیار بزرگ و پرآبی وجود دارد که همواره آب آنها از طریق وجود کارست در سازندهای آهکی منطقه تأمین گردیده است . در این منطقه رودخانه های بزرگ و پرآبی همچون کارون، کرخه، دز، قره آغاج و ... جاری میباشند که بخش عمده آب آنها از همین چشمه های کارستی تأمین شده و به هنگام عبور از سازندهای آهکی، تنگه های بسیار مناسبی را برای احداث سدهای بتنی قوسی فراهم آورده اند . بنابراین منطقی است که به هنگام مطالعه ساختگاه سد و آب بندی پی و تکیه گاهها، پدیده کارست با دقت هرچه بیشتر مورد مطالعه و بررسی قرار داده شود .
   مطالعه و استفاده از روشهای اکتشافی ژئوفیزیکی مانند روشهای درون چاهی، بین چاهی، بین گالریهای اکتشافی و توموگرافی لرزه ای همراه با حفاریهای ژئوتکنیکی میتواند چهره نسبتاً واقعی از پدیده کارست و توسعه آن در درون سازندهای آهکی منطقه را به نمایش بگذارد .

کلید واژه ها: سایر موارد