مدل سازی معکوس داده هـای سـونداژ مقاومـت ویژه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

مدل سازی معکوس داده هـای ژئـوالکتریکی جهـت اکتشـافات معـدنی و همچنـین مطالعـات آبهـای زیرزمینـی حـائز اهمیـت می باشد . طبیعت غیر خطی داده های ژئوالکتریکی مدل سازی آنرا با مشکلاتی مواجه می سازد . در این تحقیق قابلیـت اجرایـی شبکه های عصبی برای حل برخی مسائل وارونه سازی یک بعدی ژئوالکتریکی شـرح داده مـی شـود . بـه ویـژه، مسـائل بدسـت آوردن مقاومت های ویژه سازند و ضخامت لایه ها از داده های سونداژ الکتریکی عمودی (VES) بررسی می شود.

کلید واژه ها: سایر موارد