مدلســازی داده هــای IP و RS جهــت اکتشــاف ذخیره طلای اپی ترمـال روسـتای زاگلیـگ در شهرستان اهر

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

محدوده مورد مطالعه یکی از اندیس های معدنی طلا در زون ارسباران است، بر اساس مطالعات انجام شده یک ذخیره طلا از نوع اپی ترمال در محدوده زاگلیگ کوربلاغ وجود دارد . در این مقاله سعی شده است که با استفاده از نتایج حفاریهای صورت گرفته در محدوده اکتشافی و البته بررسی های آزمایشگاهی پدیده IP میزان صحت مدلسازیهای عددی صورت گرفته برای آرایه دوقطبی - دوقطبی مورد بررسی قرار گیرد . بر اساس نتایج حاصله چنین میتوان گفت که مناطق با مقدار IP بالا و RS پایین یا بعبارت دیگر مناطق با مقدار عامل فلزی MF بالا بیشترین پتانسیل را از دیدگاه اکتشاف طلا نشان می دهند .

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى