مدلسازی وارون ترکیبی داده های مقا ومت ویـژه با آرایه هـای شـلومبرژه و دوقطبـی - دوقطبـی بمنظور تعیین مسیر درز و شکافهای آبدار

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

 بدلیل نیاز مبرم به منابع آب در مسیر جاده تله کابین توچال ، طی یک طرح تحقیقاتی با استفاده از روش سریع و نسبتاً ارزانقیمت VLF محلهای مورد تردید از نظر وجود درز و شکافهای آبدار مشخص گردیده سپس با انجام عملیات مقاومت ویژه الکتریکی با آرایه شلومبرژه و تهیه مقطع مدلسازی وارون دوبعدی ، وجود آب در عمق بین 7 تا 30 متری در فاصله 1930 متری مسیر جاده تایید شده و چاه، حفاری گردیده و طبق پیش بینی انجام شده به آب رسید . سپس با استفاده از ارایه دوقطبی - دوقطبی پروفیل مقاومت ویژه دیگری روی پروفیل قبلی ارایه شلومبرژه و در کنار چاه به اجرا در امده تا محیط اطراف چاه بطور دقیق تری مورد بررسی قرار بگیرد . در نهایت برای تشخیص جهت قرارگیری درزو شکافهای آبدار با استفاده از رزولوشن عمودی خوب آرایه شلومبرژه و رزولوشن افقی خوب آرایه دوقطبی - دوقطبی، داده های دو پروفیل بصورت ترکیبی مورد مدلسازی وارون دوبعدی قرار گرفت و جزئیات بیشتری از چگونگی قرارگیری درز و شکافهای آبدار بدست آمد .

کلید واژه ها: سایر موارد