مطالعات ژئوالکتریـک جهـت بررسـی وضـعیت آبهای زیرزمینی به منظور ارائه الگوی زهکشـی محدوده آنومالی شماره ۳ معدن سنگ آهن گـل گهر سیرجان

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

یکی از مشکلات عملیات استخراجی در بسیاری از معادن در حال بهره برداری، مشکل زهکشی آبهای موجود در معدن می باشد که مانع عملکرد مناسب تجهیزات استخراج و کاهش راندمان تولید می شود . مشکلات موجود در معدن سنگ آهن گل گهر نیز مهندسین معدن را به شناسایی مناطق آبدار و یافتن راه حلی برای زهکشی آن وادار کرده است . از آنجا که حضور آب از عمده مشکلات استخراج آنومالی شماره 1 معدن سنگ آهن گل گهر میباشد انتظار میرود در حین استخراج آنومالی شماره 3 این معدن نیز تاثیر منفی آبهای زیرزمینی بر فعالیتهای معدنی وجود داشته باشد .
   مطالعات ژئوالکتریک جهت بررسی وضعیت آبهای زیرزمینی بهمنظور ارائه الگوی زهکشی محدوده آنومالی شماره 3 معدن سنگآهن گلگهر سیرجان انجام گرفت . با تفسیر یک بعدی داده های سونداژزنی ژئوالکتریک برداشت شده در یک شبکه منظم با ابعاد 500 متری با استفاده از آرایش شلومبرژر با طول خط جریان حداکثر AB = 1400 m در 25 نقطه مختلف در کل محدوده آنومالی شماره 3 ، عمق سطح آبهای زیرزمینی در منطقه، بین 40-60 متر با ضخامت حدود 26-35 متر برآورد شده است . مقاومت ویژه لایه آبدار نیز حدود 15-23Ωm برآورد شده است که نشانه وجود املاح فراوان در آب می باشد .
   با استفاده از نتایج بدست آمده از مطالعات ژئوالکتریک و بهمنظور کنترل سطح آبهای زیرزمینی در منطقه، شبکه پراکنده چاههای پیزومتری در محدوده مورد مطالعه پیشنهاد گردید .

کلید واژه ها: کرمان