مطالعات مغناطیسی و رادار بـر روی طـاق هـای عمارت تاریخی خسرو در شهر قصر شیرین

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

کاوشهای مغناطیسی و رادار در شهرستان قصر شیرین واقع در غرب استان کرما نشاه برای مطالعه طاق های زیر سطحی انجام گرفت . منطقه مورد مطالعه یک منطقه باستانی در مجموعه باستانی عمارت خسرو قرار داشت . اندازه گیریهای مغناطیسی و رادار بر روی طاق های دیوار شرقی کاخ انجام گرفت . پروفیل های مغناطیسی و رادار این طاق ها را به راحتی نشان می دهد و با استفاده از مشتق عمودی و سیگنال تحلیلی میدان مغناطیسی، موقعیت و عمق این طاق ها تخمین زده شد که با واقعیت کاملا منطبق و سازگار بوده است . کار انجام شده یک کار کاملا مطالعاتی و تحقیقاتی بوده و برای نشان دادن اثر طاق ها روی منحنیهای مغناطیسی و رادار انجام شده است . با استفاده از منحنیهای مغناطیسی و رادار می توان این نتیجه را گرفت که، روش رادار به راحتی طاق های سطحی را نشان می دهد .

کلید واژه ها: کرمانشاه