مطالعــه bay هــای ثبــت شــده در رصــدخانه مغناطیسی مؤسسه ژئوفیزیک دانشـگاه تهـران ( ۱۹۸۰ - ۱۹۷۱)

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

میدان مغناطیسی زمین به شکل پیجیده ای نسبت به زمان و مکان تغییر می کند . تغییرات زمانی میدان مغناطیسی شامل تغییرات آهسته و تغییرات زودگذر است . این تغییبرات به طور پیوسته بر روی مغناطیس نگارها ثبت می شوند . یکی از تغییرات زودگذر که بر روی مغناطیس نگارها شکلی مانند منحنی گوسی دارد، bay نامیده می شود . دوره تناوب bay ها از چند دقیقه تا چند ساعت( 2 تا 4 ساعت ) متغیر است . این رویدادها سبب القا جریانهای الکتریکی به درون بخش هایی از پوسته و گوشته می شوند که این جریان ها نیز به نوبه خود میدان های مغناطیسی را ایجاد می کنند که بر روی سطح زمین قابل اندازه گیری هستند . نسبت میدان های داخلی و خارجی معیاری ازپاسخ الکترومغناطیسی محیط است که با روش هماهنگ های کروی می توان آن را تعیین و در نهایت هدایت الکتریکی آن بخش را به دست آورد . bayًها عموما در روزهای آرام و توام با ریز تپهای مغناطیسی Pi1 و Pi2 بوقوع می پیوندند . bay ها فرایندی دو مرحله ای هستند . اولین مرحله را bay آغازین و مرحله بعدی را bay اصلی می نامند . در این مقاله یک بررسی آماری بر روی bay های ثبت شده در رصدخانه مغناطیسی تهران با عرض ژئومغناطیسی N 35/73 و طول ژئومغناطیسی 51.38 E فاصله زمانی 1971 تا 1980 بر اساس زمان وقوع، شدت و جهت، و وقوع آنها در فصول ژئو مغناطیسی صورت گرفته است . با بررسی این رویدادها تاخیر زمانی بین دو مرحله در گستره 10 تا 30 دقیقه به دست آمده است . بیشینه ی عددی این رویدادها در نیمه شب با شدت متوسط و مثبت به دست آمده و بیشتر bay ها در اعتدالین و انقلاب زمستانی رخ داده اند . با توجه به نوع رویدادهای ثبت شده می توان گفت که جریانهای بازگشتی، جریانهای غالب هستند . رابطه ی تعداد توفان های مغناطیسی و لکه های خورشیدی با تعداد bay ها به صورت یک رابطه ی معکوس به دست آمده است.

کلید واژه ها: تهران