مطالعــه تولیــد و مهــاجرت مــذاب در منــاطق فرورانش به کمک شبیه سازی جریان دو فاز

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

 در این پژوهش تولید و مهاجرت مذاب در منطقه ی فرورانش به کمک یک شبیه سازی عددی مورد مطالعه قرار می کیرد . روش کار بر حل عددی معادلات حرکت یک مذاب سیال در یک سنگ گوشته ی متخلخل و تغییرشکل یابنده استوار است . به کمک این مدل عددی ما مقدار مذاب تولید شده و چگونگی حرکت آن را در شرایط گوناگون و با پارامترهای مختلف بررسی می کنیم . نتایج نشان دادند که بستگیِ غیرخطیِ تراوایی سنگ گوشته به تخلخلِ سنگ، مهم ترین نقش را در آهنگ تغییرات زمانی تولید مذاب و الگوی مهاجرت آن به سمت سطح زمین دارد . ما هم چنین اثر پارامترهای دیگر مانند سن ورق لیتوسفر فرورونده، و سرعت و شیب فرورانش را بررسی می کنیم .

کلید واژه ها: سایر موارد