مطالعه موردی بر فرایند بـارش منـاطق تهـران تحت تأثیر آلودگی ذره ای

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

 در این پژوهش، ارتبـاط فراینـد بـارش بـا آلـودگی ذره ای در کـلان شـهر تهـران بررسـی شـده اسـت . ایـن مطالعـه از دیـدگاه پژوهشگران هواشناسی و محیط زیست از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
   تأثیر آلاینده های ذره ای بر فرآیند بارش در مناطق مختلف تهران اعـم از شـمال ( اقدسـیه ) ، شـمال غـرب ( ژئوفیزیـک ) ، شـرق ( سرخه حصار ) ، غرب ( مهرآباد ) و به مرکزیت ایستگاه بازار بررسی شـده اسـت . ایـن بررسـی هـا بـه دو صـورت : در روزهـای آلودگی در حد مطلوب ( آلاینده های ذره ای کمتر از 100μg/ m 3) و نامطلوب ( آلاینده های ذره ای بیش از 200μg/ m 3) در فصل های گرم و سرد در یک دوره 5 ساله( 1999تا 2003 )انجام شده است .
   بررسی نقشه های هم باران ـ هم آلاینده، برای هر رویداد بارش در شرایط نامطلوب در فصل گرم و سرد نشـان مـی دهـد کـه بـا پخش آلودگی از مرکز شهر به سمت شمال شهر و در نتیجه کاهش غلظت آلاینده های ذره ای، بارش از مرکز شهر بـه سـمت شمال شهر طی ر وز افزایش می یابد . میانگین کل بارش در ایستگاه های شمال شـهر، بـه دلیـل ارتفـاع بیشـتر، نسـبت بـه منـاطق مرکزی و غربی و شرقی بیشتر است . این میانگین در روزهای نامطلوب از غرب به شرق کـاهش یافتـه و در روزهـای مطلـوب افزایش می یابد . روند بارش در هر ایستگاه در فصل گرم و سرد در شـرایط مطلـوب افزایشـی و در شـرایط نـامطلوب کاهشـی می باشد . از انطباق داده ها در روزهای مطلوب و نامطلوب و در فصول گرم و سرد می توان به وضوح مشاهده کرد کـه تـا حـد
   شرایط مطلوب با افزایش آلودگی روند بارش نیز افزایش می یابد، که این احتمالاً به دلیل فرآینـد بارورسـاز ی غیرعمـدی ابـر می باشد . در شرایط نامطلوب با افزایش آلودگی و افزایش غلظت هسته های میعان ابر، روند بـارش کاهشـی مـی شـود کـه ایـن احتمالاً در اثر فرآیند فرابارورسازی ابر می باشد . در فصول گرم در اکثر ایستگاه هـا نقـاط بیشـینه بـارش در شـرایط مطلـوب و نامطلوب اندکی بیشتر ا ز فصول سرد سال می باشد که عمدتأ به علت ضخامت بیشتر ابرها در فصول گرم و شدت بـارش بیشـتر از آن ها است .

کلید واژه ها: تهران