مقایسه شبه مقطع حاصل از تصحیح موقعیـت و شبه مقطع و مدل بدست آمده توسط نرم افـزار RES۲DINV برای آرایه دوقطبی- دوقطبی

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

 از گذشته رسم براین است که در آرایه دوقطبی- دوقطبی مکانی که به آن داده ها را نسبت می دهند از تقاطع خطوط 45 درجه ای به دست می آید که از وسط AB (دو الکترود جریان ) و MN (دو الکترود پتانسیل ) رسم می شود و اگر منطقه تحت تأثیر توپوگرافی باشد فقط به صورت هندسی و جبری موقعیت این مکانها عوض می شود [.2] در این بررسی با کمک حفاری صورت گرفته بر روی پروفیلی در یک منطقه شیبدار و مقایسه شبه
   مقطع حاصل از تصحیح موقعیت و شبه مقطع و مدل به دست آمده توسط نرم افزار RES2DINV نشان می دهیم ، رویه ای که برای ترسیم شبه مقطع از تقاطع خطوط 45 درجه به دست می آید دیگر اعتبار ندارد و فقط یک جنبه آموزشی برای آرایه دوقطبی- دوقطبی دارد .

کلید واژه ها: سایر موارد