نحوه تخلیه انرژی در فلات ایران

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

 برای مطالعه لرزه خیزی فلات ایران، اطلاعات کانونی تعداد 3735 زمینلرزه ثبت شده توسط ایستگاههای جهانی در چهل سال اخیر جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت . منطقه به مربعات 5/0× 5/0درجه تقسیم بندی گردید . از رابطه بین بزرگی و انرژی آزاد شده، مقدار انرژی برای هر زمینلرزه محاسبه و انرژی آزاد شده توسط زمینلرزه های هر مربع در هر بازه زمانی با یکدیگر جمع گردید و نقشه های انرژی لرزه ای آزاد شده بصورت منحنی های هم مقدار در چهار بازه زمانی ده ساله از سال 1965 تا 2004 و یک بازه زمانی چهل ساله برای کل زمینلرزه ها ترسیم گردید . نتایج بدست آمده نشان می دهند که اکثر نواحی فلات ایران در چهل سال گذشته از نرخ لرزه خیزی بالائی برخوردار می باشند . البرز و ناحیه لوت از نواحی فعال فلات ایران بوده و زمینلرزه های بزرگ اکثراً در این نواحی اتفاق می افتند . فعالیتهای منظم و تعداد زیاد زمینلرزه های متوسط و کوچک از ویژگیهای ناحیه زاگرس است . تفاوت لرزه خیزی و نحوه آزاد شدن انرژی در مناطق مختلف فلات ایران نشان می دهد که خصوصیات فیزیکی و سیستمهای گسلی در نواحی مختلف متفاوت و ساختمان زمین در مناطق مختلف ایران از ناهمگنی قابل ملاحظه ای برخوردار می باشد . مقایسه نقشه های انرژی با یکدیگر نشان می دهد که بتدریج در بازه های زمانی اخیر در مناطقی که در فواصل قبلی نبود لرزه ای وجود داشته است، فعالیت لرزه ای مشاهده می شود . این واقعیت می تواند بیانگر مناطق مستعد برای فعالیتهای لرزه ای آینده باشد .

کلید واژه ها: سایر موارد