نشانگرهای طیفی لحظه ای با استفاده از تبدیل های زمان - فرکانس

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

 تفسیر تک فرکانسی نیازمند بررسی حجم زیادی از داده هاست زیرا تجزیه زمان - فرکانسی یک مقطع لرزه ای چندین مقطع لرزه ای تک فرکانسی تولید می کند و در نهایت حجم عظیمی از داده ها ایجاد خواهد شد . چنین رویکردی چندان جالب نیست و گاهاً در بدست آوردن شکل کلی رفتار فرکانسی داده ها ممکن است موثر واقع نشود . در چنین مواردی محاسبه پارامترهای میانگین طیف زمان - فرکانس می تواند راه حل مناسبی باشد .
   نشانگرهای طیفی در واقع اندازه گیری میانگین توزیع زمان - فرکانس هستند که بر اساس تئوری احتمال بنیان نهاده شده اند و از جمله آنها می توان به فرکانس مرکزی، فرکانس غالب و پهنای باند فرکانسی اشاره کرد . در این مقاله نشانگر فرکانس غالب لحظه ای داده های لرزه ای با استفاده از تبدیل موجک پیوسته و تبدیل فوریه زمان کوتاه محاسبه شده و نتایج با یکدیگر مقایسه شده اند.

کلید واژه ها: سایر موارد