تهیه نقشه خطواره ها و پوشش گیاهی به عنوان نمایانگر آب زیرزمینی در منطقه کارستی شمال اشنویه با استفاده از داده های ماهواره ای

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده کمال خدائی- حمیدرضا ناصری
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
گسل ها، درزه ها و شکستگی ها در سنگ ها، معمولاٌ معرف وجود آب زیرزمینی بوده و موقعیت، الگو و چگالی آنها در مطالعات اکتشاف آب زیرزمینی، از اهمیت زیادی برخوردار است. گسل ها، درزه ها و آثار شکست در تصاویر ماهواره ای، معمولاٌ به صورت پدیده های خطی و خطواره ها ظاهر می شوند. همچنین پوشش گیاهی سبز، مربوط به فصل خشک، نمایانگر خوبی از وجود منبع دائمی آب زیرزمینی است. داده های رقومی ماهواره ای در چند دهه اخیر، به طور گسترده ای برای استخراج خطواره ها و پوشش گیاهی، بویژه در مقیاس ناحیه ای مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق، ضمن پردازش داده های رقومی ماهواره لندست سنجنده TM، مربوط به شمال اشنویه (غرب دریاچه ارومیه)، خطواره ها در جهت های مختلف استخراج شده و نقشه پوشش گیاهی تهیه گردیده است. سپس اطلاعات استخراج شده از داده های ماهواره ای همراه با اطلاعات جنبی دیگر مانند نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی و غیره، تجزیه و تحلیل شده و مناطق هدف جهت اکتشافات ژئوفیزیکی تعیین شده است.

کلید واژه ها: آذربایجان غربى