میکرو استراتیگرافی رسوبان وندین بالایی و کامبرین زیرین چهارگوش تکاب

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده سید محی الدین جعفری - احمد شمیرانی بهاءالدین حمدی- عباس صادقی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
سازند سلطانیه در منطقه 32/5 کیلومتری شمال شرقی شاهین دژ در جوار رشته کوه محمودخان با روندی شمالغرب جنوب شرقی از گسترش قابل توجهی برخوردار است. در این تحقیق مشخص گردید که سازند سلطانیه از نظر ترکیب سنگ شناختی شباهت زیادی با رسوبات هم ارز خود در دیگر نقاط ایران بویژه نواحی البرز- آذربایجان دارد. سازند سلطانیه در این منطقه به 5 واحد سنگ چینه شناختی شامل دولومیت زیرین، شیل زیرین، دولومیت میانی، شیل بالایی و دولومیت بالایی تفکیک گردید. با توجه به فسیل های به دست آمده از واحد شیل زیرین سن وندین بالایی برای واحدهای 1 و 2 این سازند محرز گردیده است. براساس توالی چینه شناسی در مقطع و قرار گرفتن واحد کربناتی بر روی شیل های وندین واحدهای 3و 4 و 5 و سازند سلطانیه، کامبرین زیرین تعیین شده است. در این پژوهش برای نخستین بار آثاری از فسیل های سیانوباکتری ها درون چرت های دولومیت بالایی این سازند گزارش می شود. همچنین محیط رسوبی این سازند دو زمانه در یک دریای برقاره ای (Epicontinental) بوده است.

کلید واژه ها: سایر موارد