بررسی تاثیر فاز ساب هرسی نین و تعیین مرز کامپانین- ماستریشتین در ناحیه سمیرم در زاگرس چین خورده

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده اصغراعتصامپور- حسینعلی بگی- محمدعلی جعفریان
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
قدیمی ترین واحد رسوبی بیرون زده در این ناحیه مربوط به سنومانین (سازند سروک) است که هسته تاقدیسی به نام لندران را تشکیل می دهد. عملکرد فاز ساب هرسی نین در این ناحیه، نبود رسوبات دریایی تورونین و کنیاسین است. در اثر پیشروی آب دریا در زمان سانتونین، واحدهای دریایی مجدداٌ بر روی رسوبات قدیمی تر قرار گرفته اند یک افق کائولینیتی بصورت پاکتهایی در حد فاصل سازندهای سروک و ایلام قرار دارد. بر اساس بیوزون Rotalia cf. Skourensis. Algae سن سازند ایلام سانتیونین است. سازندگی گورپی به صورت هم شیب بر روی ایلام قرار گرفته است. سن سازند گورپی کامپانین- ماستریشتین است که بر اساس ناپدید شدن Globotruncana calcarata و ظهور Globotruncana falsostuarti، و 390 متر پایین این سازند متعلق به کامپانین است و 140 متر بالایی این سازند متعلق به ماستریشین است. بر این اساس مرز کامپانین- ماستریشین در محدوده سنی 71/4- 71/3 میلیون سال پیش قرار می گیرد. مرز سازند گور پی با سازند تاربور تدریجی است.

کلید واژه ها: سایر موارد