تعبیر و تفسیر کمی برروی بی هنجاریهای شدت زیاد (HIGH INTENSE ANOMALES) از داده های پیمایش مغناطیسی هوایی سرتاسری ایران

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری هشتمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده امامقلی - یوسفی
تاريخ برگزاری ۲۰ بهمن ۱۳۶۸
داده های حاصله از پیمایش مغناطیسی هوائی سرتاسری ایران که در سالهای قبل برداشت شده تاکنون مورد بررسیهای متفاوت قرار گرفته که نتایج حاصله از آنها منتشر گردیده (نقشه های 1:250,000 نقشه های شدت کل Total Intensity و نقشه بی هنجاریهای مغناطیسی) و کار بر روی نقشه های خطواره مغناطیسی و ساختاری و پی سنگ ایران در حال اجرا است. که عمده مطالب این مقاله بحث بر روی نتایج حاصله از داده های پیمایش مغناطیسی هوائی در تهیه نقشه پی سنگ ایران می باشد.
یکی از اهداف برداشت های مغناطیسی هوائی تعبیر و تفسیر و محاسبه عمق پی سنگ مغناطیسی ایران بوده که در این رابطه پس از برداشت های هوائی برای دسترسی به این هدف از کاربرد روش تعبیر و تفسیر WERNER DECOVOLUTION استفاده شده است. خوشبختانه کاربرد این روش تعبیر و تفسیر با شرایط زمین شناسی ایران انطباق خوبی داشته به طوریکه محاسبات و تعبیر و تفسیرهای انجام شده برای 90% از داده ها مناسب است و فقط در 3 ناحیه از ایران شامل سهند و سبلان در شمال غربی، شمال کاشمر و تربت حیدریه در شرق ناحیه اسفندقه در جنوب شرقی ایران به علت وجود بی هنجاریهای شدید که متاثر از توده های ولکانیکی سنگهای آذرین، و اولترابازیک بوده اند که عمدتاٌ یا در سطح رخنمون داشته و یا در عمق خیلی کم قرار گرفته اند. با بهره گیری از جزئیات روش تعبیر و تفسیر یعنی کاربرد CALCOMP PROFILE, INTERP 12 موفق به محاسبه عمق پی سنگ در مناطق مذکور نشده ایم. برای حل ابهام موردنظر اقدام به استفاده از کاربرد روش دیگر تعبیر و تفسیر گردید که بدینوسیله در آن بی هنجاریهای سطحی را حذف ولی بی هنجاریهای عمیق تر که در ارتباط با پی سنگ می باشند جدا سازی نمود که در این رابطه از روش Upward continuation سود جسته ایم که بطور مختصر عملکرد این روش به نحوی است که ابتدا کلیه داده های پیمایش مغناطیسی مناطق مورد نظر را که خوشبختانه به صورت استاندارد ضبط گردیده اند مجدداٌ برآورد نموده و آنها را در شبکه بندی 500 در 500 متر پیاده نموده و پربندهای nT لازم برای تهیه نقشه های دلتای T به عمل آمده.
درمرحله دوم این عملیات برای ارتفاعات 500 و 750 و 1000 متر بالاتر از سطح پروازهای انجام گرفته محاسبه شده که نهایتاٌ پس از بررسی و تجزیه و تحلیل نقشه های به دست آمده نتایح حاصله از محاسبات در سطح 1000 متر بالای پروازهای قبلی مناسب تشخیص داده شده که در این برداشت تقریباٌ عمده ناهنجاریهای سطحی حذف گردیده است.
- مرحله سوم پردازش داده ها محاسبه عمق پی سنگ بوده که در آن از روش های تعبیر و تفسیر زیر استفاده شده است.
- مدل سازی 2D بر اساس فرمول تالوانی
TALWANI FORMULA
مدل سازی 2/5D
- محاسبات مستقیم عمق پی سنگ بر اساس آنالیز فرکانسها و انطباق اشکال ضخیم تخته ای؟
Thick Slob- like body کاربرد روش تعبیر و تفسیرهای یاد شده منجر به محاسبه عمق پی سنگ در سه منطقه مورد نظر گردیده که نتایج آن با محاسبات با اجرای تعبیر و تفسیر های قبلی مناسب و نهایتاٌ پس از پیاده کردن آنها در نقشه پی سنگ ایران تصویر کاملی از عمق پی سنگ مغناطیسی ایران به دست آمده که به زودی پس از اجرای بقیه مسائل مربوط به آن منتشر خواهد شد.

کلید واژه ها: سبلان سهند مدلسازی آنالیز مغناطیسهوایی ژئوفیزیک سایر موارد