زیست چینه شناسی و بوم شناسی دیرینه افق Spinatrypina در ایران مرکزی

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده محمدرضاکبریائی زاده - محمدعلی جعفریان- علی همدانی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
رسوبات دونین پسین در ایران مرکزی گسترش زیادی دارند. این رسوبات شامل آهک، آهک مارنی، ماسه سنگ و دولومیت می باشند. بازوپایان از فراوان ترین و شاخص ترین فسیل های این زمان هستند. در میان بازوپایان نیز جنس spinatrypina در سری های رسوبی ریفی مربوط به اوایل دونین پسین، بیشتر از سایر جنس ها دیده می شود که تا کنون چهارگونه:
Spinatrypina bodini, Spinatrypina mansui, Spinatrypina robusta, Spinatrypina chitralensis با گونه هایی دیگر بازوپایان و مرجانهای خانواده های روگوزا و تابولاتا بصورت یک افق ظاهر می شوند. با توجه به ارزش چینه شناسی گونه های مطالعه شده، سن این افق در اغلب مکان ها فرازنین میانی- احتمالاٌ گاهی ابتدای فرازنین پسین تعیین می شود. همچنین بوم شناسی دیرینه و محیط زیست جنس Spinatrypina یک محیط ریفی- مرجانی معرفی می شود.

کلید واژه ها: سایر موارد