فرامینیفرهای سازند مبارک (کربونیفر زیرین): زون بندی زیستی و ارتباط رخساره ای

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده حسین مصدق- علی میثمی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
سازند مبارک به سن کربونیفر زیرین از رخنمون قابل توجهی در البرز مرکزی برخوردار است. جهت انجام مطالعات میکروبیواستراتیگرافی و زون بندی زیستی رخنمون های مختلفی از آن در دامنه های شمالی و جنوبی البرز مرکزی مورد مطالعه قرار گرفته اند. بررسیهای صحرایی و آزمایشگاهی به شناسایی 7 بیوزون انجامید که هر کدام در برگیرنده مجموعه متنوعی از ارگانیزمهای (فرامینیفرها و جلبک های آهکی) هستند. مطالعات میکروسکوپی، همچنین، ارتباط شکل و جنس پوسته و فراوانی با بستره و شرایط محیطی حاکم بر محل زندگی ارگانیزمهای مذکور را تایید می کند.

کلید واژه ها: سایر موارد