تحلیل چینه شناسی حوضه جنوب شرقی دریای خزر

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده سید محمد موسوی روح بخش - حبیب ا... اعتماد مقدم
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
چاه مازندران شماره 1 در شرق آمل، به منظور بررسی های چینه شناسی و نیز امکانات نفت و گاز حفاری گردیده است. 1200 متر رسوبات حفاری شده در این چاه، مشتمل بر نهشته های کواترنری و نئوژن است که در این مقاله ضمن بررسی ماکروفسیلهای شاخص، Habitat این موجودات نیز از لحاظ تطابق با فازهای بیشترین پیشروی (M.F.S) و نیز پسروی های خزر (L.S.T) و در نهایت ایجاد تله های هیدروکربنی تحت تاثیر این فازها در مناطق شمالی البرز و سواحل خزر جنوبی مورد توجه و تحقیق قرار گرفته است.

کلید واژه ها: سایر موارد