نویافته هایی از ماکروفسیل های گیاهی دونین پسین شمال کرمان

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده مجید میرزایی عطاآبادی- کرمعلی رحمانی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
از ماسه سنگ های قرمز دونین پسین در مقطع کوه گوده چاه در شمال کرمان، جنوب شهرستان راور بقایای نسبتاٌ فراوانی از لیکوفیت ها (ماکروفسیلهای گیاهی) بافت شده است که پیش از این، وجود آن در برخی مقاطع دیگر دونین بالایی در کرمان به اثبات رسیده بوده است. نمونه های یافت شده را می توان به جنس Sigillaria و با تردی به جنس های Lepidodendropsis , Archaeosigillaria/Gibophyton نسبت داد. براساس زیست چینه شناسی بازوپایان در مقطع یاد شده، سن این فسیل های گیاهی، قدیمی تر از فرازنین میانی (دونین بالایی) در نظر گرفته می شود.

کلید واژه ها: کرمان