مطالعه خارپوسان سازند آبدراز در منطاق شرق حوضه کپه داغ

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده علی اصغر آریایی- محمد وحیدی نیا
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
حوضه رسوبی کپه داغ به شکل یک حوضه درون قاره ای است که در آن رسوبات دریایی با ضخامتی در حدود 6000 متر برجای گذاشته شده است. ناحیه مورد مطالعه در شرق این حوضه قرار گرفته و در این بررسی چهار مقطع چینه شناسی از شرق به غرب به ترتیب در شرق روستای پادها، گردنه مزدوران، روستای آبدراز و ناودیس شیخ اندازه گیری و برداشت شده است. سنگ شناسی عمده سازند آبدراز از مارن های خاکستری متمایل به آبی و شیل های خاکستری روشن تا سفید با 3 تا 5 لایه سنگ آهک گل سفیدی به رنگ سفید تا سفید متمایل به زرد می باشد. هدف اصلی این پژوهش مطالعه خارپوسان سازند آبدراز و سپس تعیین سن سازند براساس این گروه فسیلی بوده است. در مجموع تعداد 9 جنس و 11 گونه از خارپوسان شناسایی شده و بر این اساس 3 بیوزون اصلی به ترتیب از پایین به بالا تعیین شده که عبارتند از:
Micraster leskei zone
Micraster cortestudinarium zone
Micraster coranguinum zone
براساس ماکروفسیل های شناخته شده و مقایسه آنها با میکروفسیلهای گزارش شده، بویژه گلوبوترونکاناها، سن سازند آبدراز در مناطق مورد مطالعه تورونین- کونیاسین و قسمتی از سانتونین تعیین شده است. در ضمن براساس مطالعه میکروفاسیس ها و نیز با توجه به شرایط زیستی، اکینودرم ها و از سوی دیگر، فراوانی فرامینیفرهای پلانکتون، سازند آبدراز در یک محیط دریایی کم عمق با ژرفای 200-100 متر برجای گذاشته شده و از نظر شوری آب، حالت دریایی عادی برقرار بوده است.

کلید واژه ها: سایر موارد