زیست چینه شناسی سازند آبدراز بر مبنای نانوپلانکتون های آهکی برش طاهر آباد (جاده مشهد- کلات)

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده زهرارباطی- فاطمه هادوی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
با توجه به ارزش چینه شناسی نانوپلانکتونهای آهکی در تعیین سن لایه های رسوبی، سازند آبدراز در برش طاهرآباد مورد مطالعه قرار گرفت. سازند آبدراز از لحاظ سنگ شناختی، شامل مارن آهکی خاکستری تیره و زیتونی رنگ، شیل آهکی خاکستری رنگ و سنگ آهک گچی خاکستری رنگ است. از این توالی رسوبی 24 نمونه از لایه های گل سفیدی، شیلی و مارنی نمونه برداری شده و نمونه ها در آزمایشگاه به دو روش Smeare slides و Centerifuging آماده سازی و نانوپلانکتونهای آهکی موجود در آنها، توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی مطالعه و عکسبرداری شدند. نتایج حاصل از مطالعات تاکسونومی نانوپلانکتونهای آهکی مورد مطالعه، منجر به شناسایی 17 خانواده، 42 جنس و 83 گونه شده است. با توجه به گسترش چینه شناسی نانوپلانکتونهای آهکی موجود در مقطع مورد مطالعه و اولین پیدایی گونه های شاخص و تجمع فسیلی همراه آنها، سه بایوزون که با زون های CC14-CC16 زون بندی سی سینگ 1977 همخوانی دارند، پیشنهاد می گردد. بر مبنای این بایوزون ها سن سازند آبدراز در برش طاهر آباد کنیاسین پسین- سانتونین پیشنهاد می شود.

کلید واژه ها: اصفهان