مطالعه زیست چینه شناسی رسوبات کرتاسه زیرین منطقه تیران و کرون در غرب اصفهان

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده محمدکاظم همدانیان- محمدعلی جعفریان
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
ضمن نمونه برداری سیستماتیک و مطالعه میکروسکوپی میکروفسیلهای جانوری رسوبات کرتاسه زیرین کوه خانه سورمه، واقع در ناحیه تیران و کرون غرب اصفهان، مشخص شد که رسوبات دریایی کم عمق کرتاسه زیرین، پس از یک دگرشیبی زاویه دار بر روی نهشته های ژوراسیک زیرین پیشروی کرده است. پس از سطح دگرشیبی زاویه دار، توالی رسوبی کرتاسه زیرین با ضخامت 830 متر و با قاعده پیشرونده (کنگلومرای دانه ریز، ماسه سنگ، آهک ماسه ای) آغاز شده و با دولومیت زرد و آهکهای ضخیم تا متوسط لایه و گاهی همراه با مارن حاوی فسیل های فراوان از جمله دوکفه ای ها، شکم پایان، خارپوستان مرجان ها و همچنین میکروفسیلهای مختلف (بویژه اربیتولین) ادامه یافته است. با مطالعه مقاطع نازک تهیه شده از سنگهای کرتاسه زیرین در این ناحیه (345 عدد) روی هم رفته 21 خانواده، 42 جنس، 30 گونه شناسایی شد. براساس ارزش چینه شناسی میکروفسیلهای شناسایی شده در ستون چینه شناسی مورد مطالعه، جمعاٌ 3 بیوزون محلی مشخص گردید که زمان زمین شناسی کرتاسه زیرین (نئوکومین بالایی- آپسین) را نشان می دهد.

کلید واژه ها: اصفهان