استفاده از شواهد ژئوشیمیایی (عناصر فرعی و ایزوتوپ های اکسیژن و کربن) برای شناخت کانی شناسی اولیه سازندهای دلیچای و لار در شمال غرب مراغه

دسته ژئوشیمی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده محمدحسین آدابی - آرش ابرقانی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
شناسایی کانی شناسی اولیه آراگونیتی در کربنات های قدیمی، به علت تاثیر انواع فرایندهای دیاژنتیکی در این کربناتها، از طریق روشهای سنگ نگاری معمول کاری دشوار و در بعضی موارد ناممکن است. ولی بررسی های انجام یافته نشانگر آن است که می توان کانی شناسی اولیه آراگونیتی را با استفاده از عناصر فرعی (Sr, Na, Mn, Sr/Na, Sr/Mn) و رفتار ایزوتوپ های O و C نسبت به عناصر فرعی از کانی شناسی اولیه کلسیتی متمایز کرد. مطالعات انجام یافته بر روی نهشته های کربناتی سازندهای دلیچای و لار نشانگر وجود کانی شناسی اولیه آراگونیتی برای سازند لار و کانی شناسی اولیه مخلوط (کلسیت+ آراگونیت) برای سازند دلیچای است.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى