سیمان های دریایی سازند دلیچای

دسته سنگ شناسی رسوبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده رسول اخروی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
تغییرات ترکیب کانی شناسی اجزای غیر اسکلتی (ائویی، سیمان و میکرایت) سنگهای کربناتی در ادوار مختلف زمین شناسی، منجر به ارائه مدل روند موقتی نوسانی دوران فانزوزوئیک
( Oscillating phanerozoic Temporal Trend) برای رسوبگذاری اجزای غیر حیاتی کربنات ها توسط رسوب شناسان شده است. براساس این مدل، پرکامبرین پسین تا اوایل (؟) کامبرین، می سی سی پین تا ژوراسیک پیشین و دوران سنوزوئیک پیشین تا عهد حاضر برهه هایی از زمان زمین شناسی بوده اند که طی آنها اجزای غیر اسکلتی دریایی هم به صورت آراگونیت و هم به صورت کلسیت پرمنیزیم و در سایر ادوار، این اجزا فقط به صورت اولیه کلسیتی رسوبگذاری کرده است. مطالعه دقیق سنگ شناسی سازند دلیچای با سن ژوراسیک میانی تا پسین نشان داده است که بخشی از سیمانهای دریایی بصورت سوزن های آراگونیتی می باشند که با قطعات بلورهای هم بعد کلسیت آهن دار احاطه شده اند. در این مقاله برای نخستین بار وجود بلورهای سوزنی آراگونیت طبق معیارهای ذکر شده برای آراگونیت های دیرینه از زمان ژوراسیک میانی تا پایانی گزارش می شود. پیدایش سیمان آراگونیتی در ژوراسیک میانی- پایانی نشان می دهد که مدل روند موقتی نوسانی جامعیت ندارد و دریاهای کلسیتی و آراگونیتی ارائه شده در مدل مذکور عامل اصلی کنترل کننده ترکیب کانی شناسی اجزاء غیر اسکلتی نیست.

کلید واژه ها: سایر موارد