بررسی رابطه سنگ شناسی با شکل دانه ها در گراول های رودخانه زیارت گرگان

دسته سنگ شناسی رسوبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده منوچهر بابانژاد- آرش امینی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
برای بررسی رابطه سنگ شناسی و شکل، از گراولهای سطحی رودخانه زیارت در ایستگاههای مختلف نمونه برداری گردید و پس از حذف نمونه های ناقص، قطرهای بزرگ، متوسط و کوچک آنها در آزمایشگاه توسط کولیس اندازه گیری شد. به دلیل مشخص نبودن توزیع داده ها، آزمون ناپارامتری ویلکاکسن (Wilcoxon) برای ارزیابی رابطه قطرهای بزرگ، متوسط و کوچک مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که سنگ شناسی نقش اساسی در شکل دانه ها داشته و گراول های آهک سیاه رنگ رگه دار، به طور غالب شکل تیغه ای و ماسه سنگ ها عمدتاٌ شکل دیسکی یا صفحه ای نشان می دهند. عوامل دیگری نیز مانند موقعیت پراکندگی سازندها در حوضه آبریز، درجه حساسیت آنها به فرسایش، درصد شیب رودخانه و رژیم هیدرولیکی جریان می تواند در شکل گراول ها موثر باشد.

کلید واژه ها: گلستان