بررسی زمان گسترش و منشاء رنگدانه های رنگی در سازند قرمز بالایی، ایران مرکزی

دسته سنگ شناسی رسوبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده عبدالحسین امینی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
این مقاله بررسی منشاء رنگدانه های رنگی، فرایندهای مسئول و زمان گسترش آنها در لایه های قرمز رنگ سازند قرمز بالایی، به عنوان معروف ترین سازند تخریبی سنوزوئیک ایران مرکزی، می پردازد. مطالعه ترکیب کانی شناسی و مشخصه های بافتی رخساره های سازنده این مجموعه تخریبی نشان می دهد که توالی های سازنده آن، به رغم دارا بودن مقداری رنگدانه رنگی تخریبی، در زمان رسوبگذاری قرمز رنگ نبوده اند. گسترش رنگ قرمز در واحدهای این سازند معلول فرایندهای رسوبی و دیاژنتیک بوده است. بخشی از رنگدانه های رنگی بوجود آورنده رنگ قرمز از تخریب رسوبات گسترش پیدا کرده اند. براین اساس این سازند در زمان نهشته شدن دارای رنگ قرمز، به صورتی که امروز مشاهده می شود نبوده است.

کلید واژه ها: سایر موارد