تعیین گروه های سنگی جهت ارزیابی کیفیت مخزنی سازند کنگان در میدان سلمان واقع در خلیج فارس

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده علی اصغر تقوی- محمدرضا رضایی-سیدعلی معلمی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
سازند کنگان به سن تریاس پیشین یکی از مهمترین لایه های گازدار در جنوب ایران و خلیج فارس است. مطالعه حاضر بر روی سازند کنگان در میدان سلمان (مشترک بین ایران و ابوظبی) در خلیج فارس انجام گرفته است. ضخامت این سازند در این میدان، 190 متر است. بخش بالایی به ضخامت 45 متر در نگاره ها مشخص شده و شامل شیل، انیدریت و دولومیت است. بخش زیرین 145 متر ضخامت دارد که مطالعه بر روی مغزه ها انجام گرفته است و شامل تناوب دولومیت، آهک و بین لایه های انیدریتی است. در حدود 450 مقطع نازک از بخش زیرین از نظر بافت و نوع سنگ شناسی مطالعه و منجر به شناسایی 9 گروه سنگی اصلی شده است. همچنین با اندازه گیری تخلخل و تراوایی بروی 450 مقطع نازک، لایه ها از نظر کیفیت مخزنی در چهار گروه ضعیف، متوسط، خوب و خیلی خوب قرار داده شدند.

کلید واژه ها: کیفیتمخزنی سازندکنگان میدانسلمان زمین شناسی نفت بوشهر