بررسی میکروفاسیس ها، محیط رسوبی و سکانس های سازند آسماری الیگومیوسن در فروافتادگی دزفول جنوبی

دسته سنگ شناسی رسوبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده علیرضا رئیسی- یعقوب لاسمی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
سازند آسماری به سن الیگومیوسن، در جنوب باختر ایران شامل سنگ های کربناتی و در برخی مناطق ماسه سنگ ها و سنگ های تبخیری است. این سازند شامل سه بخش زیرین، میانی و بالایی است. در منطقه خوزستان، بخش ماسه سنگی اهواز و در منطقه لرستان بخش تبخیری کلهر گسترش دارد.
این مطالعه جهت بررسی رخساره ها و تعیین محیط رسوبی سازند آسماری در فروافتادگی دزفول جنوبی انجام گرفته است. دو برش شامل برش سطحی در تنگ تکاب (کوه خویز) و برش زیر سطحی در میدان نفتی رگ سفید بررسی شده است. مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی به شناسایی 13 میکروفاسیس انجامید که نشاندهنده محیط های رسوبی دریایی باز، سد، تالاب و پهنه جزر و مدی هستند. تغییرات عمودی میکروفاسیس ها و منحنی مربوط به تغییرات نسبی عمق نشاندهنده دو چرخه بزرگ پسرونده سکانی در سازند آسماری است که هر کدام دربرگیرنده چندین چرخه کوچکتر است. نخستین چرخه بزرگ که آسماری زیرین و میانی را دربرمی گیرد با تناوبی از شیل قهوه ای و آهکهای دریایی باز آغاز می شود و به رخساره کربناتی پهنه جزر و مدی و یا ناپیوستگی فرسایشی پایان می پذیرد. دومین چرخه رسوبی که آسماری بالایی را دربر می گیرد، با رسوبات کربناتی دریای باز آغاز می شود و سرانجام با رخساره های کم ژرف تر و ناپیوستگی قبل از سازند گچساران پایان می پذیرد.

کلید واژه ها: خوزستان