تحلیل فرکتالی توربیدیت ها و کاربرد ان در شناخت شرایط زمین شناسی زمان تشکیل این سنگها

دسته سنگ شناسی رسوبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده احمد زمانی- میر نظرعلی محمودی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
مطالعات انجام شده توسط محققان نشان می دهد که بسیاری از پدیده ها و فرایندهای طبیعی مانند ناهمواری های سطح زمین، رخداد زمین لرزه ها، زمین لغزش ها و... از قانون نمایی (Power law) پیروی می کنند. مشاهده چنین قاعده کلی در توربیدیت ها نیز توسط تنی چند از محققان گزارش شده است. در این مقاله، معیارهای کمی و الگوهای فرکتالی در سازند امیران و عضو 5 سازند میلا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. همچنین سعی شده است از شاخص های کمی حاصل از نمودارهای آماری و تحلیل فرکتالی، برای شناخت بیشتر شرایط رسوبگذاری و اوضاع زمین شناسی حوضه های مربوطه استفاده شود. در ضمن احتمال ارتباط دینامیکی بین توربیدیت ها و رخداد زمین لرزه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

کلید واژه ها: سایر موارد