مقدمه ای بر مدلسازی گرمایی زایش نفت از شیل های سرچاهان در ناحیه فارس

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده ارسلان زینل زاده- محمدرضا رضائی - محمدرضا کمالی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
رسوبات شیلی سیلورین در بیشتر مناطق خاورمیانه به عنوان سنگ منشاء شناخته شده اند. مطالعات انجام گرفته روی این شیل ها در ایران نشان می دهد که این شیل ها در ناحیه فارس، سنگ منشاء ذخایر عظیم گازی گروه دهرم می باشند. قرار گرفتن این شیل ها در اعماق زیاد و دیده نشدن آن در بعضی مقاطع، از جمله محدودیت های شناخت این رسوبات است. در این مطالعه، با استفاده از داده های زمین شناسی و ژئوشیمیایی و روش های مدلسازی گرمایی، زایش نفت، وضعیت بلوغ و زمان زایش نفت در این سازند مشخص شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد