مطالعه رسوب شناسی و عوامل زمین شناسی موثر در بار رسوبی رودخانه پلرود، استان گیلان

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده عبدالحسین امینی- کاظم شهبانی گورچی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
به منظور تعیین مشخصه های رسوب شناسی، میزان بار رسوبی و عوامل زمین شناسی موثر در بار رسوبی رودخانه پلرود، حوضه آبریز آن با وسعتی بالغ بر 1765 کیلومتر مربع مطالعه شده است. مشخصه های اساسی بافت و ترکیب کانی شناسی رسوبات مربوط به بخش های مختلف این حوضه بررسی و نتایج حاصل از آن برای تجزیه و تحلیل نوع و مقدار بار رسوبی در بخش های مختلف استفاده شده است. با مقایسه ترکیب کانی شناسی اجزای تخریبی رسوبات و ترکیب کانی شناسی سنگهای رخنمون یافته در بخش های مختلف حوضه آبریز نقش هرکدام از این واحدها در رسوب دهی بررسی شده و براساس داده های مربوط به دبی جریان Qw و بار رسوبی Qs رابطه آنها به صورت Qs=10/299 Qw 1/599 محاسبه، و میانگین سالانه بار رسوبی در محل درنظر گرفته شده برای ایجاد سد تعیین شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد