بررسی رسوب شناسی رسوبات کواترنری دشت شهریار

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده رضا فتحی- جعفر غیومیان- فرج ا... فیاضی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
با توجه به اهمیت مطالعات کواترنری در حل مشکلات امروزی زندگی بشر، و لزوم انجام مطالعاتی جامع در مورد رسوبات کواترنری ایران، یک طرح ملی به نام طرح ملی تحقیقات کواترنز در مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری در حال انجام است که این کار تحقیقی، قسمت کوچکی از این طرح ملی است. در این تحقیق رسوب شناسی دشت شهریار بررسی شده و در نهایت با استفاده از شواهد رسوب شناسی، بافت و ساخت رسوبی و شواهد زیر سطحی، محیط رسوبی رسوبات دشت شهریار تعیین گردیده است.

کلید واژه ها: تهران