بررسی سازند الیکا در غرب البرز شرقی (ناحیه غزنوی): رخساره ها، محیط های رسوبی و چینه نگاری سکانسی

دسته سنگ شناسی رسوبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده یعقوب لاسمی- نادر کهنسال قدیم وند- داود جهانی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
سازند الیکا در غرب البرز شرقی (ناحیه غزنوی) دارای دو بخش زیرین (به سن تریاس پیشین) و بالایی (به سن تریاس میانی) به ضخامت 322 متر است. بخش های یاد شده به طور عمده در پلاتفرم کربناتی نوع رمپ (Ramp) نهشته شده است. بررسی رخساره های بخش زیرین سازند الیکا حاکی از تشکیل آنها در دوره های آرام و توفانی (Storm dominated) است؛ در حالیکه رخساره های بخش بالایی آن در دوره های آرام نهشته شده است. بخش های یاد شده توسط لایه ضخیم ماسه سنگ کوارتز آرنیتی از یکدیگر جدا می شود؛ این افق، نشانه پیوستگی قابل انطباق (Conformity Correlative) با افق خاکهای قدیمی در نواحی دیگر است. بر اساس نتایج به دست آمده، نهشته های سازند الیکا در ناحیه غزنوی از 6 توالی رسوبی دسته سوم (3rd- order) تشکیل شده است. هر یک از توالی ها، خود دارای چندین چرخه کوچک از نوع دسته های چهارم و پنجم (4th and 5th - order) است.

کلید واژه ها: سایر موارد