رخساره ها و محیط های رسوبی سازند بادامو در اطراف زرند کرمان

دسته سنگ شناسی رسوبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده علی خردمند- یعقوب لاسمی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
منطقه مورد مطالعه در اطراف زرند کرمان (ناودیس هجدک) قرار دارد. نهشته های سازند بادامو (توآرسین بالایی- باژوسین میانی) در این منطقه به گونه هم شیب و با کنگلومرای قاعده ای بر روی سازند آب حاجی (دومین سازند از گروه شمشک) قرار دارد و به صورت هم شیب و تدریجی توسط سازند هجدک (چهارمین سازند از گروه شمشک) پوشیده می شود. سازند بادامو در این منطقه به طور عمده از سنگ های آهکی و شیل و ماسه سنگ تشکیل شده آمده است.
هدف از مطالعه، شناسایی رخساره ها و محیط های رسوبی سازند بادامو است. بررسی های صحرایی و آزمایشگاهی به شناسایی رخساره های مختلف و چهار کمربند رخساره ای انجامیده است. کمربند رخساره ای شماره 1 دربرگیرنده سه رخساره پکستون سوزن اسفنج (Spiculite)، مدستون- وکستون بیوکلاستی و وکستون- پکستون اینتراکلاست و بیوکلاست است که نشان دهنده محیط دریای باز است. کمربند رخساره ای شماره 2 دارای پنج رخساره گرینستون بیوکلاست، گرینستون ائویید، گرینستون آنکویید، گرینستون اینتراکلاست و بیوکلاست و کوارتز آرنیت تا ساب چرت آرنیت است که بیانگر یک محیط سدی هستند. کمربند رخساره ای شماره 3 دربرگیرنده سه رخساره وکستون، پکستون آنکویید و بیوکلاست، وکستون بیوکلاست و مدستون سیلتی بیوکلاستی است و نشان دهنده محیط تلاب است. کمربند رخساره ای شماره 4 دربرگیرنده سه رخساره سدآرنیت تا فیل آرنیت، کنگلومرا و گرینستون ماسه ای، اینتراکلاست تئویید و بیوکلاست معرف محیط ساحلی/ دلتایی است.

کلید واژه ها: کرمان