ارزیابی رفتار هیدروژئومکانیکی و نفوذپذیری پی سد رودبار لرستان

چکیده:
   یکی از مهمترین پارامترها در طراحی سازه های آبی بزرگ، نفوذپذیری ساختگاه آن سازه ها میباشد. مرسومترین روش برای تعیین ضریب نفوذپذیری سنگهای درزه دار، استفاده از آزمایش لوژان میباشد. در این مقاله، نفوذپذیری ساختگاه سد رودبار لرستان مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ساختگاه سد به سه بخش جناح چپ، بستر (پی مرکزی) و جناح راست تقسیم شد و هر کدام از قسمتها نیز بر اساس لیتولوژی سنگهای دربرگیرنده به بخشهای مختلفی تقسیم شدند. اعداد لوژان نیز با توجه به توصیه های بین المللی و وضعیت زمین شناسی ساختگاه سد در 5 رده دسته بندی گردید. سپس مقادیر لوژان و همچنین نوع رفتارهای هیدروژئومکانیکی حاصل از 43 گمانه از مجموع گمانههای مراحل اول و دوم مطالعات، محاسبه و تعیین گشتند و فراوانی آنها در هر کدام از بخشهای ساختگاه محاسبه شد. در نهایت قسمتهای مختلف ساختگاه از نظر پتانسیل آبگذری و نوع رفتارهای هیدروژئومکانیکی با هم مقایسه شده اند.

کلید واژه ها: لرستان