افت سطح آب زیرزمینی و نشست زمین در دشت مشهد

     چکیده:
   دشت مشهد از مهمترین دشتهای استان خراسان رضوی است. رشد سریع جمعیت همراه با توسعه کشاورزی در دهه های اخیر سبب برداشت بیرویه و فشار بر منابع آبی این دشت گردیده است. استفاده بیرویه از منابع آب زیرزمنی و تغذیه کم دشت باعث افت سطح آب در دهه اخیر شده است. از سال 1347 به دلیل افت سطح آب زیرزمینی جزء دشتهای ممنوعه اعلام گردیده است. نشست سطح زمین ناشی از افت سطح آبهای زیرزمینی در بخشهایی از این دشت به طور محسوس مشاهده میگردد. به طور مثال در روستای حسن خوردو در شمال غرب دشت افت شدید سطح آب زیرزمینی شکافها و ترکهایی را در سطح زمین و ساختمانها ایجاد کرده است. در این مقاله افت سطح آب زیرزمینی و نشست زمین ناشی از آن در این قسمت از دشت مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

کلید واژه ها: خراسان رضوى