چینه نگاری سکانسی (Sequence stratigraphy) سازند مبارک (کربونیفر زیرین) در البرز مرکزی (حوضه رسوی پالئوتتیس)

دسته سنگ شناسی رسوبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده حسین مصدق- یعقوب لاسمی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
سازند مبارک (کربونیفر زیرین) در گستره وسیعی از البرز مرکزی رخنمون دارد. برای بررسی تغییرات رخساره ای و بازسازی محیط رسوبی و تشخیص سکانس های این سازند، رخنمون های مختلفی از آن در دامنه های شمالی و جنوبی البرز مرکزی مطالعه شده است. بررسی های صحرایی و آزمایشگاهی، به شناسایی 7 سکانس رسوبی (چرخه دسته سوم) در سازند مبارک انجامیده است که با سکانس های رسوبی دیگر نقاط دنیا قابل مقایسه است. این سکانس ها در بخش بالایی ابر چرخه کاسکاسکیا Kaskaskia) قرار دارند.

کلید واژه ها: سایر موارد