تفسیر تاریخچه دیاژنتیکی رسوبات کربناتی پالئوسن بالایی شرق حوضه کپه داغ براساس داده های سنگ نگاری و ایزوتوپی

دسته سنگ شناسی رسوبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده سیدرضا موسوی حرمی- اسدا... محبوبی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
سازند چهل کمان با سن پالئوسن بالایی که از رسوبات کربناتی و سیلیسی آواری مقدار ناچیزی تشکیل شده است، در حوضه رسوبی کپه داغ واقع در شمال شرق ایران قرار دارد. مطالعات سنگ نگاری نشان داده است که رسوبات کربناتی این سازند در یک پلاتفرم کم عمق از نوع رمپ و در چهار زیر محیط دریای باز، پشته، لاگون نیمه بسته و پهنه های جزر و مدی برجای گذاشته شده اند. مهمترین شواهد دیاژنتیکی شامل فشردگی، سیمانی شدن، میکریتی شدن، انحلال، جانشینی، نئومورفیسم، تشکیل اسیلولیت و ایجاد شکستگی می باشد. این ویژگی ها، نشاندهنده تاثیر محیطهای مختلف دیاژنتیکی جوی، دریایی، دفنی و بالاآمدگی است. همچنین داده های ایزوتوپی کربن و اکسیژن سنگهای آهکی نشان می دهد که مقدار ایزوتوپ اکسیژن دمای تشکیل سنگهای آهکی در پالئوسن بالایی حدود 28 درجه سانتیگراد محاسبه شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد