ویژگیهای هیدروشیمی سازندهای محدوده سد سازبن

چکیده:
   سد سازبن بر روی رودخانه سیمره در یال شمال شرقی تاقدیس لانه، در استان ایلام واقع در غرب ایران ساخته خواهد شد. محور سد بر روی سازند کارستی آسماری قرار گرفته است که این سازند بین دو سازند مارنی پابده گورپی و گچساران واقع شده است. سطح سفره آب در فصل تر به صورت روزانه و در فصل خشک هفته ای یکبار به مدت ده ماه در 18 پیزومتر اندازه گیری شده است. یونهای اصلی، هدایت الکتریکی و درجه حرارت شش بار در همه پیزومترها و چشمه ها و 6 مقطع رودخانه سیمره اندازه گیری شده است. جهت جریان آب بر اساس سطح آب در پیزومترها از تکیه گاههای سد به طرف رودخانه سیمره میباشد. ویژگیهای هیدروشیمی سازندهای مختلف بر اساس میزان هدایت الکتریکی، تغییرات زمانی هدایت الکتریکی، منحنی شولر و نیپ آب بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که کیفیت آب بطور اجمالی تابع لیتولوژی مسیر جریان آب میباشد. جریان آب در سازند پابده گورپی به زون تدریجی این سازند که از آهک و آهک مارنی تشکیل شده است، محدود میباشد. بنابراین رفتار هیدروشیمیایی سازند پابده گورپی اساسا شبیه سازند آسماری پایینی میباشد. کیفیت آب در داخل پیزومترها که در داخل زون تدریجی سازند پابده گورپی و آسماری تحتانی قرار گرفته اند به میزان توسعه کارست در پیزومترها و لیتولوژی مسیر حرکت آب در بالادست پیزومترها بستگی دارد. کیفیت آب در دو پیزومتر مجاور ممکن است مشابه نباشد که هتروژنیتی سازندهای کارستی را نشان میدهد.

کلید واژه ها: ایلام