ارزیابی ذخیره تیتانیوم در توده شرقی کانسار آهن آنومالی شمالی بافق

     چکیده:
   امروزه در کانسارهای فلزی برآورد ذخیره فلزات و عناصر ارزشمند همراه اهمیتی روزافزون یافته است. به صورتی که حتی میتواند باعث تغییراتی اساسی در طراحی معدن و برنامه استخراجی معدن بشود. تیتانیوم به علت کاربرد فراوان در صنایع استراتژیک از جمله این عناصر میباشد. کانسارهای آهن منطقه بافق از جمله کانسارهایی هستند که دارای عناصر ارزشمندی همچون تیتانیوم، وانادیوم و عناصر نادر خاکی در آنها یافت میشود. در این مقاله با استفاده از نرمافزارهای مناسب توده شرقی کانسار آهن آنومالی شمالی منطقه بافق مدلسازی شده و ذخیره تیتانیوم در آن ارزیابی شده است. در ابتدا اطلاعات وارد و طبقهبندی شده و سپس مقاطع زمین شناسی تهیه شده اند. سپس به کمک نرمافزار Data Mine مدل هندسی توده تهیه شده و ذخیره تیتانیوم در آن برآورد شده است.

کلید واژه ها: یزد