بررسی منشاء ژئوشیمی و اهمیت اکتشافی مس و طلا در کانسار تکنار (بردسکن)

چکیده:
   منطقه تکنار در شمال غرب بردسکن، استان خراسان قرار دارد. سنگهای همبر کانسار شامل واحدهای رسوبی آتشفشانی دگرگون شده در رخساره شیست سبز و با سن احتمالی پرونرزونیک فوقانی است. مهمترین واحدهای سنگی میزبان کانسار، شیستهای کلریتی، سرسیتی، توفیتی و توالیهای کربناتی – چرتی است. ساخت کانسار شامل نوارهای ضخیم، متوسط و ریز مگنیت و سولفیدها (پیریت – کالکوپیریت) همراه با شیستها، کربنات و چرت است. حضور قطعات معلق و تخریبی درون نوارهای مگنیت و سنگهای همبره بیانگر رسوبگذاری دریایی – یخچالی همراه با فعالیتهای متصاعدی آتشفشانی میباشد و این کانسار را در گروه آهن نواری – سولفید نواری راپیتان قرار میدهد. ژئوشیمی نوارهای معدنی بیانگر مقدار بالای آهن و سیلیسیم و عیار کم آلومینیوماست که خاص کانسارهای آهن نواری است. با توجه به مگنتیت فراوان در این ذخیره، نمونه برداری و مطالعه کانیهای سنگین میتواند یک روش اکتشافی مفید باشد. برای اهمیت اکتشافی این منطقه، چندین نمونه آبرفت از آبراهه های مختلف منطقه تکنار برداشت شد. نمونه ها به روش طیف سنجی نشری آنالیز شدند. بیشترین مقدار طلا (ppm 040/0)و مس (ppm 250) در نزدیک معدن تکنار (ذخیره اصلی) در شمال – شمال غرب روستای کلاته جمعه است. بر اساس این مطالعه، مقدار طلا در این منطقه بسیار پایین بوده و اندازه گیری عیار مس و طلا در چند نمونه مغزه نیز این مطلب را تایید میکند. لذا ارزیابی اقتصادی مس و طلا در این منطقه، مطالعه بیشتری را میطلبد.

کلید واژه ها: خراسان رضوى