تخمین زمین آماری در پروژه اکتشافات ژئوشیمیایی منطقه بیدستر – جنوب زاهدان (نمونه برداری از خاک در شبکه منظم)

     چکیده:
   روش بررسی خاک بر جا از روشهای بسیار مفید در اکتشاف کانسارهای فلزی به خصوص در نواحی خشک میباشد.
   محدوده اکتشافی بیدستر در باختر کوه آتشفشان تفتان و در فاصله حدود 105 کیلومتری جنوب جنوب شرق زاهدان و 65 کیلومتری شمال غرب خاش واقع شده است.
   در عملیات اکتشاف ژئوشیمی و زمین شناسی صورت گرفته دو محدوده جداگانه به صورت شبکه 50×100 متر (شبکه کوه مادوفتی) و شبکه 100×100 متر (شبکه دره بیدستر) به وسعت تقریبی کل 33/8 کیلومتر مربع با تعداد 641 نمونه ژئوشیمی خاک طراحی شده است.
   این نمونهها از افق B خاک و با سایز (80+ و 60-) برداشت شدند. تعداد کل نمونه ها برابر با 410 نمونه در بخش شمالی و 231 نمونه در بخش جنوبی میباشد. به طوریکه مجموعا 641 نمونه طراحی گردیده است.
   نمونه های خاک برداشت شده از افق B و نمونه های مینرالیزه پیش از ارسال به آزمایشگاه Amdel استرالیا در آزمایشگاه کانساران بینالود مرحله آماده سازی را پشت سر گذاردهاند. آماده سازی در مورد نمونه های سنگ شامل مراحل خردایش و آسیاب (تا مرحله 200 مش) و در مورد نمونه های خاک فقط مرحله آسیاب میباشد.روش آنالیز برای عناصر مختلف در مجموعه ICP – MS و ICP- OES قرار دارند.
   روشهای گوناگونی از دیدگاه فرآیند داده پردازی در معرفی و جداسازی مناطق ناهنجار از محدوده های زمینه وجود دارد. این روشها را میتوان مبتنی بر بررسیهای ساده (بر اساس پارامترهای
   آماری توزیع) یا تجزیه و تحلیلهای پیچیده (بر اساس ساختار فضایی داده) استوار کرد.
   در این بررسی روش تخمین مقادیر بر ساختار ژئو استاتیستیک استوار بوده که شرح و مزایای آن در تعریف روش کریجینگ و در ابزار قدرتمند آن (واریوگرام) آورده شده است.
   در نهایت این روش تخمین با اعمال واریوگرام اساس ترسیم نقشه های ناهنجاری عناصر مختلف گردید و بخش پیشنهادی در غرب شبکه شمالی برای مرحله بعدی اکتشاف مشخص شد.

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان