تعیین ژنز کانسار رسی فریادون با استفاده از روشهای زمین شیمیایی

چکیده:
   کانسار رسی فریادون در 55 کیلومتری جنوب ابرکوه قرار دارد. این منطقه قسمت جنوبی کمربند هورستی شهررضا – آباده – همبست را تشکیل میدهد. این کمربند در برگیرنده بسیاری از ذخایر رسی ایران (از جمله ذخایر منطقه آباده) است. در فریادون لایه های رسی در میان سکانس ضخیمی از رسوبات دونین فوقانی به صورت همشیب قرار داشته و لایه بندی و مرزهای لیتولوژیکی آن به خوبی آشکار است. با توجه به نظریات مختلف ارائه شده در مورد منشاء کانسارهای رسی این کمربند، در این مقاله سعی شده که با استفاده از نتایج کانی شناختی و ترکیب عناصر اصلی، فرعی و نادر خاکی منشاء کانسار مورد بررسی قرار گیرد. کانیهای اصلی شامل کائولینیت، کوارتز، ایلیت و کلریت و کانیهای فرعی شامل آلبیت، ارتوکلاز، گونیت و ناتروآلونیت میباشد.شیمی کل سنگ بیانگر غنی شدگی Al2O3 و SiO2 میباشد که مشابه با ترکیب NASC است. با استفاده از نمودار Fe+Ti به Cr+Nb و مقایسه دادهها با کانسارهای رسی هیپوژن منشا سوپرژن برای فریادون پیشنهاد میشود. مقادیر بالای CIA,CIW و مقادیر پایین عناصر قلیایی و قلیایی خاکی موید هوازدگی شدید سنگهای فلسیک منطقه منشاء میباشد. نسبتهای K/Rb نیز نشان میدهد که بیشتر رسوبات رسی این کانسار در یک حوضه رسوبی دریایی نهشته شدهاند الگوهای REE نرمالیزه شده توسط کندریت، مشابه با NASC و دیگری ذخایر کائولین هوازدگی – رسوبی، نمایشگر غنی شدگی LREE نسبت به HREE آنومالی مثبت Ce و آنومالی منفی Eu میباشد. نهایتا با استفاده از ترکیب کانی شناختی، مقادیر REE و نسبتهای عنصری، سنگ مادر کانسار از نوع فلسیک یا شیل تخریبی با تاثیرپذیری کمی از سنگهای بازیک تعیین گردید.

کلید واژه ها: یزد