تفکیک توده های پورفیری عقیم و کانه دار در جنوب چهارگوش خضرآباد یزد با استفاده از ژئوشیمی عناصر نادر خاکی (REE)

چکیده:
   در این مطالعه مشخصات ژئوشیمیایی توده های مس دار و عقیم در منطقه جنوب چهارگوش خضرآباد یزد مورد بررسی قرار گرفته است. چندین کانسار مس به صورت اسکارن، اسکارن – پورفیری و رگه ای در این منطقه دیده میشود. کانسارهای مس پورفیری دره زرشک و علیآباد در مرکز و جنوب منطقه مورد مطالعه مهمترین ذخایر این منطقه محسوب میشوند. تمامی کانسارهای مس ذکر شده همراه با مجموعه ای از سنگهای گرانیتوئیدی با ترکیب کوارتز دیوریت تا گرانیت میباشند. در اکثر کانسارهای منطقه کانه زائی مس همراه با سنگهای با ترکیب حد واسط میباشد. گرانیتهای منطقه که عمدتا میزبان کانه زائی هستند توسط غنی شدگی Nb, Ta, K و آنومالی منفی شدید Eu مشخص میشوند و احتمالا حاصل ذوب یا آلودگی پوسته ای میباشند. سایر توده های پورفیری کانهدار با ترکیب دیوریت تا گرانودیوریت تا گرانودیوریت غنی شدگی از LRRE ها، LILE ها، تهی شدگی از MREE ها و عدم وجود آنومالی منفی و Eu را نشان میدهند. این توده ها احتمالا ناشی از ذوب جبه بالایی و یا پوسته تحتانی بوده اند که توسط تبلور بخشی هورنبلند تفریق یافته اند. این مطالعه نشان میدهد که غنی شدگی LRRE ها و LILE ها‏ تهی شدگی MREE ها و عناصر نامتحرک و همچنین وجود آنومالی مثبت Eu از ویژگیهای مهم توده های گرانیتوئیدی مسدار منطقه مورد مطالعه میباشند. از توجه به نتایج حاصل‏، ژئوشیمی این عناصر جهت تفکیک توده های عقیم و کانه دار در مناطق دارای پتانسیل کانه زائی مس پورفیری پیشنهاد میگردد.

کلید واژه ها: یزد