ژئوشیمی و الگوی عناصر نادر خاکی کانسارهای آهن – آپاتیت ایران مرکزی (ناحیه بافق – ساغند)

چکیده:
   عناصر نادر خاکی در آپاتیت و مگنتیت انواع کانسارهای مختلف، الگوهای مشخصی را در ارتباط با روشهای مختلف تشکیل آنها ارائه میکنند. آپاتیتهای کانسارهای آهن – آپاتیت ایران مرکزی، نسبت بالای LREE/ HREE را همراه با آنومالی مشخص Eu نشان مدهند، که متفاوت از الگوی آپاتیتهای رسوبی با آنومال منفی Ce و محتوای پایین Ree هستند. الگوی Ree آپاتیتها، کانسگهای آهن - آپاتیت، سنگهای سبز در برگیرنده و مگنتیت، در این کانسارها مشابه هم بوده و فقط محتوای Ree آنها متفاوت است که این الگوی مشابه، بیانگر روابط ژنتیکی و منشاء مشترک سنگهای مذکور میباشد. که این نیز به نوبه خود گویای ارتباط ژنتیکی مجموعه این کانسارها میباشد. الگوی Ree آپاتیتهای کانسارهای آهن ایران مرکزی، مشابه با الگوی کانسارهای آهن تیپ کایرونا در نقاط مختلف جهان است که این موضوع میتواند نشانگر منشاء و فرآیندهای مشابه برای تشکیل آنها باشد. در نهایت، الگوی Ree آپاتیتها در کانسارهای آهن – آپاتیت ایران مرکزی و دیگر کانسارهای آهن تیپ کایرونا، یک وابستگی به ماگماهای آلکالن تا ساب الکالن و محیط ریفتی نشان میدهند.

کلید واژه ها: یزد