عناصر نادر خاکی (REE) در گارنت از کانسار آهن سنگان

     چکیده:
   کانسار آهن سنگان خراسان در جنوب شرقی مشهد واقع شده است. این کانسار بر اثر نفوذ یک ماگمای گرانیتی در سنگهای کربناته تشکیل شده و به دو زون اسکارن کلسیک و اسکارن منیزیمی تقسیم بندی شده است. کانسنگهای آهن در بخش وسیعی از زون اسکارن کلسیک همراه با گارنت مشاهده میشوند. این گارنتها از نظر ترکیب شیمیایی متعلق به سری محلول جامد گروسولار – آندرادیت هستند. گارنت یک کانی رایج در اکثر کانسارهای اسکارن نوع کلسیک است. در این مقاله مقادیر عناصر خاکی نادر در گارنتهای موجود در کانسار آهن سنگان که به وسیله LA- ICP- MS در دانشگاه آکیتای ژاپن تعیین شده‏، ارائه میشوند.

کلید واژه ها: خراسان رضوى