مطالعات لیتوژئوشیمیایی در منطقه خاکو (جنوب همدان)

   از دیدگاه زمین شناسی ساختاری محدوده ی مورد مطالعه در پهنه ی ساختاری سنندج – سیرجان قرار گرفته است. لیتولوژی عمده ی واحدهای سنگی منطقه را سنگهای گرانیتوئیدی، دایکهای آپلیتی و پگماتیتی و سنگهای هورنفلسی تشکیل میدهد. 145 نمونه لیتوژئوشیمیایی از واحدهای سنگی مختلف برداشت گردید و پس از آماده سازی به روش جذب اتمی برای سه عنصر طلا، قلع و تنگستن مورد تجزیه قرار گرفت.
   محاسبات آماری انجام شده بر روی نمونه های برداشت شده نشانگر عدم همبستگی بین دو عنصر طلا و قلع و همبستگی ضعیف بین عناصر طلا و تنگستن و قلع و تنگستن میباشد. نتایج تحقیقات نشان دهنده ی تمرکز عادی طلاد در سنگهای منطقه و عدم پتانسیل بالای قلع و تنگستن در محدوده ی مورد مطالعه است.

کلید واژه ها: همدان